Servicii medicale pe tipuri de asistență medicală

Pachet minimal

Pachetul minimal de servicii – în sistemul asigurărilor sociale de sănătate – se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție.

Pachet de bază

Pachetul de servicii de bază se acordă asiguraților și cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul asigurații. Persoanele cu bilet de trimitere emis de un medic care nu are relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, suportă integral costurile investigațiilor paraclinice.

Servicii medicale pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană

Pentru titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului.