1. Statutul asociaţiei
 2. CUI asociaţie
 3. Hotărâre judecătorie de modificare a actului constitutiv şi statutului asociaţiei

Obiectul de activitate

Susține activitățile de extindere, modernizare, dezvoltare, dotare cu echipament și aparatură medicală a Spitalului Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești.

Scopul asociației

Principalul scop este extinderea pe plan local în vederea dezvoltării activității medicale și obținerii unor rezultate de prestigiu. Activitatea asociației are drept țintă „extinderea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea cu aparatură medicală și echipamente necesare conform standardelor europene și cu personal specializat în domeniu, scop ce se poate concretiza numai prin existența unor fonduri/finanțări considerabile”, scopul asociației fiind acela de a oferi spațiu și condiții optime de tratament și recuperare a pacienților, domeniu care în prezent este o adevărată și gravă problemă, în România unde fondurile pentru dotare și investiții sunt reduse.

Obiectivele asociației

 • Organizarea și desfățurarea unor acțiuni, activități cu scop umanitar în vederea colectării de fonduri bănești precum și de materiale, alimente, îmbrăcăminte etc., necesare realizării scopului asociației;
 • Întreținerea de relații cu publicul și grupul țintă în sfera puterii, a legislativului și administrației la nivel central sau local precum și în sfera audio-vizualului și presei scrise cu privire la nevoile și problemele cu care se confruntă pacienții în societate, conștientizarea opiniilor publice asupra acestora;
 • Promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susținerea ideii de solidaritate umană și ajutoare a persoanelor bolnave și/sau aflați în dificultate, săraci sau defavorizați, cu colectare fonduri și donații;
 • Strângerea de fonduri pentru persoanele bolnave;
 • Derularea de activități promoționale în vederea obținerii de sponzorizări;
 • Socializarea, interacționarea cu persoane fizice sau juridice pentru a realiza proiectele propuse, pentru ca bolnavii să poată beneficia de cele mai bune servicii socio- medicale;
 • Acordă sprijin şi asistenţă de specialitate;
 • Organizează reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, competiţii în domeniul medical şi participă la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate;
 • Editează şi difuzează publicaţii în domeniul medical şi sprijină editarea şi difuzarea unor lucrări de specialitate;
  Susţine activităţile de prevenire şi de combatere a diferitelor boli;
 • Promovează imaginea serviciilor medicale din România, la nivel naţional şi internaţional;
 • Sprijină şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică specifice;
 • Urmărește dezvoltarea permanentă a serviciilor medicale pe plan local;
 • Iniţieaza proiecte de cercetare şi studii în domeniul serviciilor medicale oferite si publica rezultatele acestora;
 • Deruleaza programe educaţionale şi de informare/conştientizare a problemelor de sănătate;
 • Conlucrează cu organele administrației publice centrale și locale în vederea asigurării mijloacelor și a condițiilor necesare pentru realizarea obiectivelor;
 • Asigură dezvoltarea bazei materiale de interes local destinate serviciilor medicale;
 • Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurarilor de sanatate din Romania – prin înaintare de proiecte, colaborare cu ONG – uri cu domeniu de activitate asemănător;
 • Colaborarează în vederea punerii în aplicare a scopurilor cu alte organizații similare, cu orice entitate non-profit, instituţie, organizaţie sau cu orice altă persoană fizică sau juridică, pentru îndeplinirea scopului Asociației;

Activităţile asociaţiei

 • colaborează şi încheie acorduri şi/sau parteneriate cu organe, instituţii şi organizaţii autonome sau de stat, regionale sau locale;
 • editează, publică şi distribuie pliante, reviste, carţi, broşuri şi alte publicaţii periodice sau ocazionale privind serviciile mediocale oferite;
 • încheie contracte şi/sau acorduri de colaborare, în vederea atingerii scopului şi îndeplinirii obiectivelor Asociatiei;
 • elaborează și adoptă în cadrul organelor sale, regulamente, norme tehnice, financiare, numai pentru venituri proprii și de asigurare materială, elaborează și adoptă alte norme specifice cu caracter general obligatoriu pentru activitățile specifice sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute;
 • elaborează direcțiile de dezvoltare ale condițiilor și serviciilor medicale oferite, strategia privind participarea la dezvoltarea condițiilor și serviciilor medicale, precum și măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;
 • administrează și gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale și se preocupă pentru dezvoltarea și modernizarea lui, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare activității medicale;
 • organizează banca de date privind activitatile socio- medicale, realizează statistici și elaborează sistemul de informare și documentare;
 • orice alte activităţi îndreptate spre atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor Asociației.